Inschrijven
Ik doe mee!

Voorwaarden & Overeenkomsten

ALGEMEEN

Bij de start van het nieuwe academiejaar biedt de Academy for AI, Games & Media de nieuwe studenten een 5-daags evenement aan. Het Academy for AI, Games & Media Festival ‘Camp Lost’.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die op welke manier dan ook deelneemt aan Camp Lost.

Deelnemen betekent dat je akkoord gaat met de volgende voorwaarden en condities.
Alle aankomende studenten van de Academie voor Games & Media mogen deelnemen aan Camp Lost.
De kosten voor Camp Lost bedragen €135,-. Zonder betaling is het niet toegestaan om deel te nemen.
Na inschrijving is het niet mogelijk om restitutie te krijgen.

Wanneer je als deelnemer het festivalterrein betreedt, verklaar je je akkoord met deze huisregels. Bij het betreden van het festivalterrein zal je de door de organisatie gegeven instructies strikt opvolgen.
Om toegang te krijgen tot het festivalterrein dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), dat op verzoek getoond dient te worden.
Om toegang te krijgen tot het festivalterrein dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig inschrijfformulier, dat op verzoek getoond dient te worden.


Het is de deelnemer verboden zich zodanig te gedragen dat de orde op het Evenement wordt verstoord.
Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid op het festival te waarborgen. Bij het niet naleven van de huisregels is de organisatie van Camp Lost gerechtigd de deelnemer de toegang tot het terrein te ontzeggen. De Camp Lost organisatie kan aangifte doen bij de politie in geval van het niet naleven van de overeenkomst of het niet opvolgen van aanwijzingen van de Camp Lost organisatie, medewerkers of andere bevoegde instanties. Indien de deelnemer de toegang tot het terrein wordt ontzegd, is de Camp Lost organisatie nimmer gehouden tot restitutie van (eventuele) entreegelden of andere gelden.


Voor Camp Lost gelden dezelfde gedragsregels als in de rest van Nederland; geweld, discriminatie, intimidatie en vandalisme worden niet getolereerd. Eventuele schade zal op de dader verhaald worden en de politie zal ingeschakeld worden.
Wangedrag op en rond het festivalterrein of tijdens de deelname aan het stadsprogramma kan onmiddellijk leiden tot beëindiging van de deelname aan het festival.
De deelnemer is verplicht het door de organisatie van Camp Lost aangeboden programma te volgen.
De deelnemer zal de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie van Camp Lost en medewerkers van politie, brandweer, GGD of andere bevoegde instanties stipt opvolgen.
Het is verboden op of rond het festivalterrein goederen te verkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie van Camp Lost. De beveiliging heeft het recht deelnemers te fouilleren. Indien de deelnemer weigert hieraan mee te werken, zal de toegang worden ontzegd.


De organisatie van Camp Lost heeft het recht om op elk moment iemand de toegang tot het festival te ontzeggen.
Veiligheid komt altijd op de eerste plaats tijdens al onze activiteiten, tijdens de introductiedagen. Instructies van de Camp Lost organisatie dienen te allen tijde opgevolgd te worden. De Camp Lost organisatie zal ervoor zorgen dat het noodplan goed gecommuniceerd wordt met al het personeel.
Inschrijving na 16 juli geeft geen garantie op de bestelde shirtmaat.
Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt de Camp Lost organisatie zich het recht voor om mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen, waaraan de deelnemers gebonden zijn.


VOEDSEL EN DRANKEN

Gedurende de periode van het festival zal de organisatie van Camp Lost de deelnemers voorzien van maaltijden; lunch en diner.


TERIAN

Houd het terrein netjes en schoon. Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Op het terrein zijn toiletvoorzieningen aanwezig. Deze zijn gratis toegankelijk tenzij anders vermeld. De deelnemer is verplicht van deze voorzieningen gebruik te maken. Het is ten strengste verboden op andere plaatsen dan in de toiletvoorzieningen de behoefte te doen.
Het betreden van het terrein en het bezoeken van het festivalterrein is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
De organisatie van Camp Lost is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van eigendommen.
De Camp Lost organisatie en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan in welke vorm dan ook.


VERKLARING VAN VERLOF

Het is niet toegestaan om Camp Lost zonder toestemming te verlaten. Het is de studenten niet toegestaan zonder toestemming het terrein te verlaten of zich uit te sluiten van deelname aan de dag van de stad.
Indien het voorkomt dat een student het terrein moet verlaten, dient een verlofverklaring te worden ingevuld en door beide partijen te worden ondertekend. Indien een deelnemer ervoor kiest om deze regels niet te respecteren, zal de deelnemer verwijderd worden van Camp Lost.
Bij terugkomst wordt het formulier vernietigd en is niet meer bruikbaar.


VERLIES OF SCHADE

Door een deelnemer toegebrachte schade aan gehuurde middelen, het gebouw of persoonlijke bezittingen van anderen zullen aan de deelnemer in rekening moeten worden gebracht.
Deelnemers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. BUas is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bijwonen van Camp Lost.
BUas en/of de organisatie van Camp Lost is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen en/of eigendommen van deelnemers.
BUas en/of de Camp Lost organisatie is niet aansprakelijk voor verloren of gestolen eigendommen van deelnemers.
Open vuur is ten strengste verboden op het festivalterrein.
Het is verboden eigendommen van de Camp Lost organisatie mee te nemen. Het wegnemen van eigendommen van de Camp Lost organisatie wordt beschouwd als diefstal.
In geval van vernieling van eigendommen van de Camp Lost organisatie of derden op of rond het terrein, zal aangifte worden gedaan bij de politie.


FOTOGRAFIE EN FILM

Wanneer u het AGM introductiefestival Camp Lost evenement of programma binnengaat, betreedt u een gebied waar foto-, audio- en video-opnamen zullen worden gemaakt.
Door het betreden van het evenementterrein geeft u toestemming voor interview(s), fotografie, geluidsopname, video-opname en het uitbrengen, publiceren, tentoonstellen of reproduceren daarvan voor nieuws, webcasts, promotiedoeleinden, televisie-uitzendingen, reclame, opname op websites, sociale media, of enig ander doel door Camp Lost en haar gelieerde ondernemingen en vertegenwoordigers.

Afbeeldingen, foto’s en/of video’s kunnen worden gebruikt om soortgelijke Camp Lost evenementen in de toekomst te promoten, het evenement onder de aandacht te brengen. Je ontheft Camp Lost, haar functionarissen en werknemers, en alle betrokken personen van elke aansprakelijkheid met betrekking tot het maken, opnemen, digitaliseren of publiceren en gebruiken van interviews, foto’s, computerbeelden, video- en/of geluidsopnamen.
Door de locatie van het evenement te betreden, ziet u af van alle rechten die u zou kunnen hebben op vorderingen tot betaling of royalty’s in verband met het gebruik, de tentoonstelling, streaming, webcasting, televisie-uitzending of andere publicatie van deze materialen, ongeacht het doel of de sponsoring van dergelijk gebruik, vertoning, uitzending, webcasting of andere publicatie, ongeacht of een toegangsprijs of sponsoring in rekening wordt gebracht.
U ziet ook af van enig recht op inzage of goedkeuring van foto-, video- of audio-opnamen die zijn gemaakt door Camp Lost of de persoon of entiteit die door Camp Lost is aangewezen om dit te doen. U bent volledig op de hoogte gesteld van uw toestemming, afstand van aansprakelijkheid en vrijwaring voordat u aan het evenement deelneemt.


Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven foto- of filmopnamen van het evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige accreditatie van de organisatie van Camp Lost.


DRUGS EN ALCOHOL

Het bezitten, gebruiken of verhandelen van softdrugs, harddrugs of smartdrugs is verboden. (Hieronder vallen ook drugs als lachgas).
Het meenemen van alcoholische dranken is niet toegestaan. Dit zal worden gecontroleerd door de organisatie van Camp Lost, vrijwilligers of beveiliging die met deze taak zijn belast.


Roken is alleen toegestaan in de buitenruimtes. Het is niet toegestaan voor deelnemers jonger dan 18 jaar om alcohol te kopen, te ontvangen of te consumeren. Ook het doorgeven van drank aan minderjarigen is niet toegestaan.
Roken is verboden in alle binnenlocaties / overdekte locaties op het festivalterrein en op het campusterrein.
Het gooien met eten, drinken of andere voorwerpen is verboden.
Barpersoneel mag naar eigen goeddunken weigeren alcohol te schenken.


Het is de deelnemer, die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, niet toegestaan alcoholhoudende drank te kopen, bij zich te hebben, te drinken en/of te trachten alcoholhoudende drank te verkrijgen. De organisatie van Camp Lost heeft het recht de deelnemer die in strijd met dit artikel handelt van het festivalterrein te verwijderen zonder dat de organisatie van Camp Lost gehouden is tot restitutie van de toegangsprijs.
Het is de deelnemer, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan alcoholhoudende drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. De organisatie van Camp Lost heeft het recht de deelnemer die in strijd met dit artikel handelt van het festivalterrein te verwijderen zonder dat de organisatie van Camp Lost gehouden is tot restitutie van het entreegeld.


KLEDING

Alle deelnemers ontvangen een Camp Lost t-shirt aan het begin van het festival en zijn verplicht dit te dragen tijdens de dagelijkse evenementen van het festival. Tijdens de dag van de stad is het verplicht.
Het is niet toegestaan om kleding te dragen die een sorority, fraternity of studentenvereniging vertegenwoordigt, die geen bijdrage levert aan Camp Lost en het contract niet heeft ondertekend.
Het is niet toegestaan om kleding te dragen die een bar vertegenwoordigt, die niet bijdraagt aan de huidige editie van Camp Lost.
Er dient gepaste kleding gedragen te worden.


WAAROM HEBBEN WE DE INFORMATIE NODIG DIE WE VRAGEN

Naam: Om te controleren wie wie is en u de toegewezen groep toe te voegen
Geboortedatum: Om je het juiste polsbandje te geven volgens je leeftijd
E-mail: Om je te voorzien van verdere informatie over Camp Lost
Studentnummer: Om je inschrijving bij BUas te bewijzen
Telefoonnummer: Om direct contact met u op te nemen, in geval van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op uw deelname aan Camp Lost
Te volgen onderwijs: Alle deelnemers zullen worden verdeeld in groepen die zullen worden conform hun onderwijs.
Shirt maat: Om u te voorzien van een shirt dat zal overeenkomen met uw maat.
Wie te bereiken in geval van nood? (naam + telefoon): Om in geval van nood contact op te nemen met derden
Dieet voorkeuren: Om rekening te houden met uw voorkeuren en wensen ten aanzien van het door ons verstrekte eten & drinken. Doeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking:

  • Om uw deelname te bevestigen
  • Om te bevestigen dat u een student bent van BUAS
  • Om u informatie te sturen over Camp Lost
  • Om u te voorzien van goed eten en drinken
  • Om in geval van nood contact op te nemen met derden


Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens Indien u besluit de gegevens die op het formulier gevraagd worden niet te verstrekken, kan de organisatie van Camp Lost niet garanderen u te voorzien van de juiste informatie, eten & drinken, kleding, formuliergroepen, of derden te informeren indien nodig. Bewaartermijn van de door u aan de organisatie van Camp Lost verstrekte gegevens De door u aan de organisatie van Camp Lost verstrekte gegevens zullen veilig worden bewaard in een database van de organisatie van Camp Lost. De informatie zal worden gedeeld met:

  • De organisatie van Camp Lost heeft volledige toegang tot de gegevens.
  • De vrijwilligers van Camp Lost hebben alleen toegang tot de namen, telefoonnummers en opleidingsgegevens van hun eigen groepslid. Die bestaan uit CMGT of CB. Om de deelnemers in de groep te begeleiden en te helpen.
  • Vrijwilligers van de faciliteit zullen alleen toegang hebben tot dieetwensen voor het uitdelen van eten en drinken.
  • 4 maanden na afloop van het evenement worden de persoonsgegevens van de deelnemers, die via de website van Camp Lost aan de organisatie van Camp Lost zijn verstrekt, gewist.
  • Tot die tijd is de informatie nodig voor de nazorg van het evenement.


Inzicht in persoonsgegevens de deelnemer heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens. Neem contact op met de organisatie van Camp Lost indien dit wenselijk is.